Update cookies preferences

Regulamin

Regulamin zamówień i korzystania z serwisu
www.agencja-oikos.pl

Zasady ogólne

1. Wydawcą serwisu www.agencja-oikos.pl (Serwis) jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1/7, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł, tel. +48 22 822 03 34, faks +48 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl, www.oikos.net.pl.

2. Warunki techniczne konieczne do korzystania z Serwisu to:
połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików HTML; oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3. Aby korzystać z usług Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu i przestrzegać zasad w nich zawartych. Dokumenty dostępne są w sekcji Regulamin.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowe oraz dane osobowe gromadzone automatycznie przetwarzamy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu zawarliśmy w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zasady korzystania z materiałów publikowanych
w Serwisie

1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. lub podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Oikos w Serwisie.

2. Serwis w całości, jak i poszczególne jego elementy, podlegają ochronie przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402), Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

3. Korzystanie z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

4. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Oficyny Wydawniczej Oikos jest zabronione. Zatem nie wolno kopiować, zwielokrotniać, dokonywać obrotu, rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych jego elementów, w tym także nie wolno rozpowszechniać udostępnianych w Serwisie projektów, zdjęć i filmów bez uprzedniego uzyskania licencji od Oficyny Wydawniczej Oikos.

5. Można zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie pod warunkiem, że strony te zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i chronionych prawem dóbr osób trzecich.

Zasady składania i realizacji zamówień

1. Regulamin określa sposób i formę zamawiania/zlecania usług firmie Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. - dalej zwaną Oikos. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów firmy Oikos zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

2. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: agencja@oikos.net.pl i k.podziemska@oikos.net.pl, lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem a Oikos, są wiążącą formą współpracy.

3. Cena podstawowa projektu graficznego/montażu/wyrobu ustalana jest indywidualnie.

4. Oikos przekazuje gotowe, zaakceptowane przez Klienta zlecenie po wystawieniu faktury VAT.

5. Oikos zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania uzasadnienia.

6. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony i uzależniony jest od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych
do przygotowania zlecenia. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Klientem a Oikos.

7. Oikos zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, bądź projektu realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów na stronie internetowej (www.agencja-oikos.pl).

8. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Oikos. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie jpg, pdf. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Oikos musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych w programach Corel, Adobe itp..

9. Oikos nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów, tzn: zdjęcia, szkice, tekst, inne materiały przesyłane w celu wykonania projektu graficznego, a w szczególności wektoryzacji znaku graficznego, logotypu.

Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.

10. Praca nad projektem graficznym.

10.1. Potrzeby Klienta uzgadniane są podczas spotkania w siedzibie Oikos, u Klienta, wymiany informacji poprzez email, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej lub na podstawie „Briefu Projektowego” (dotyczą one specyfiki branży/ firmy oraz oczekiwań wobec wyglądu i realizacji projektu graficznego/montażu/wyrobu). Po otrzymaniu od Klienta zlecenia na wykonanie projektu graficznego/montażu/wyrobu Oikos wykonuje pierwsze projekty.

10.2. Klient zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się: cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, zdjęcia, logo, mapy i inne materiały do wykorzystania w projekcie.

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone. Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), w formie możliwej do edycji. Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej (zdjęcia - rozdzielczość nie mniej niż 300 dpi, logo - powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym, np. .pdf, .eps, .psd). W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć (Oikos pośredniczy w kupnie) kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.

10.3. Pomysł Klienta na projekt graficzny jest jedną z dwóch propozycji wykonywanych przez Oikos w ramach ustalonej ceny (oczywiście obydwie propozycje mogą być przygotowane według pomysłu Oikos).

10.4. Klient wybiera jedną propozycję (wymagana akceptacja wstępnego projektu) i na jej bazie Oikos pracuje dalej nad projektem. Dozwolone jest mieszanie elementów z dwóch propozycji.

10.5. Po wybraniu propozycji projektu Klient zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić ewentualne poprawki w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty (pod względem merytorycznym i redakcyjnym), zdjęcia oraz kompozycje graficzne (pod względem rozkładu i kolorystyki). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości emailem lub dostarczona do Oikos. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy (patrz pkt. 10.9).

10.6. W cenę podstawową projektu (patrz.10.3) wliczone są trzy zlecenia poprawek. Jeśli zajdzie konieczność wykonania większej ilości zmian, Oikos zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji i podwyższenia ceny zlecenia (patrz pkt. 10.8 i 10.9).

10.7. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (email lub inny nośnik informacji). W przypadku zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione (patrz pkt. 10.5).

10.8. W cenie podstawowej projektu graficznego nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi (patrz pkt. 10.9): przepisywanie tekstów z wersji papierowej, pisanie tekstów, tłumaczenie tekstów, wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów, wykonywanie fotomontaży i zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów, rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, logo, rysowanie mapek dojazdowych.

10.9. Koszt wszelkich dodatkowych usług uzależniony jest od czasu poświęconego
na wykonanie danej czynności i wynosi nie mniej niż 25 zł netto + VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry i Klient jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi od Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o..

2. Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w całości lub w części w związku z koniecznymi pracami technicznymi, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e-mail: agencja@oikos.net.pl. Reklamacje rozpatrzymy maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania.

4. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e-mail: agencja@oikos.net.pl.

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1 kwietnia 2014 r.

6. Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie Portalu